TÖÖTAME TERVES LEEDU!
Tasuta telefoninumber:
8 800 00009
Tasuta!
 • Helistate
 • Konsulteerime
 • Mõõdame
 • Arvutame

Edaspidi poliitika

Me väärtustame ja kaitseme Teie privaatsust ja sellepärast selgitame käesolevas privaatsuspoliitikas (Edaspidi Poliitika) selgelt ja läbipaistvalt meie veebisaidil kohaldatavaid teabe kogumise ja kasutamise põhimõtteid ja muud teavet, mis on seotud Teie isikuandmete kaitsega.

Poliitika reguleerib juhtumeid, kui külastate meie veebisaiti, võtate meiega ühendust kaupade ja teenuste ostmiseks, küsite asjakohast teavet, tellite meie uudiskirju. Selle Poliitika eesmärk on teavitada Teid Teie isikuandmete töötlemise toimingutest.

Töödeldes Teie isikuandmeid, juhindume Isikuandmete kaitse üldmäärusest (nr 2016/679), Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusest ja teistest seotud õigusaktidest.

Töödeldes Teie isikuandmeid, oleme meie, UAB DOMUS LINIJA; registrikood 301105637, asukoht Kaunase rajooni omavalitsus, Karkazų küla, Karkazų t 51, andmete vastutav töötleja.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Selleks, et tagada isikuandmete läbipaistev ja vastutustundlik töötlemine, anname teada, et isikuandmeid võib töödelda alljärgneval eesmärgil:

 • osutades teenuseid, et sõlmida ja täita lepinguid, hallata klientide andmebaase, sh klientide kaebuste haldamist;
 • suhelda klientidega, vastata esitatavatele küsimustele,
 • tagada, et kliendi teave oleks täpne ja aktuaalne,
 • otsese turunduse eesmärgi, st pakkumiste, kampaaniate, allahindluste pakkumiseks, sh uudiskirjade edastamiseks;
 • võtta ühendust klientidega, kui ostud on unustatud või on avastatud ebatäpsusi, mis on seotud täidetud tehingutega.

VAJALIKE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

Me kogume ja töötleme alljärgnevate kategooriate isikuandmeid:

 • üldandmeid, mis on vajalikud ülalnimetatud eesmärgil: eesnimi, perekonnanimi, ja sünnikuupäev, kontaktandmed, telefoninumber, e-post jne;
 • andmed, mis on vajalikud teenuste osutamiseks või kaupade edastamiseks: tellimuse andmed, kontodel olev info, andmed, mis on seotud maksetega jne;
 • andmed teenuste kasutamise kohta, näiteks teenuste kasutamise kogused, andmed, mis on saadud küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid kasutades jne;
 • andmed, mis on fikseeritud telefonivestlustes, kui helistate meie telefoninumbritel või vastate meie töötajate või esindajate kõnedele;
 • andmeid, mis esitatakse sotsiaalvõrgus Facebook konto DOMUS LUMINA reklaamteadete, pakkumiste kaudu. Täites Facebookis DOMUS LUMINA kontol ankeedi, sisestades teates või pakkumises palutud andmed, st esitades oma isikuandmed, väljendate nõusolekut, et teie isikuandmeid kasutatakse vastavas teates ja selles Poliitikas esitatud isikuandmete töötlemise eesmärkidel. Otseturunduse eesmärgil Facebooki kaudu kogutud andmeid töödeldakse vaid teie eraldi väljendatud nõusolekul saada uudiskirju või pakkumisi ning muud reklaammaterjali;
 • teised andmed, mida kogutakse, tuginedes Teie nõusolekule ja mida kirjeldatakse põhjalikult sel ajal, kui palutakse Teilt nõusolekut.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JURIIDILINE ALUS

Me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, juhindudes õigusaktides sätestatud õiguslikest töötlemiste alustest. Juriidiline alus võib olla see, et Te olete meiega sõlminud lepingu. Isikuandmeid võib töödelda, kui olete andnud selleks nõusoleku (nt otseturunduse eesmärgil). Teie nõusolek peab olema väljendatud selgelt, vabatahtlikult, arusaadavalt ja peab sisaldama andmete kasutamise eesmärki. Kui te ei soovi, et Teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil, võite oma nõusoleku töödelda Teie isikuandmeid lihtsalt ja tasuta tühistada, kui võtate ühendust e-postil info@domuslumina.lt või telefonil +370 800 00009 või loobudes infoteadete edastamisest infokirjas ära toodud kohas.

Me võime töödelda Teie isikuandmeid, täites juriidilisi kohustusi (et täita õigusaktide nõudeid, samuti vastates riigi- ja omavalitsuse asutuste õiguslikele päringutele jne) või teistel õigusaktides sätestatud seadusliku töötlemise alustel.

ANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Meie ei säilita Teie isikuandmeid  kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või näevad ette õigusaktid, kui neis on sätestatud pikem andmete säilitamise tähtaeg. Isikuandmeid säilitatakse tavaliselt seni, kuni lepingulistest suhetest võib tekkida põhjendatud nõudeid või kui see on vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks ja kaitsmiseks. Andmed, mis ei ole enam vajalikud, hävitatakse.

ANDMETE EDASTAMINE

Me kohustume teie isikuandmete töötlemisel järgima konfidentsiaalsusnõuet. Selline nõue on sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruses, Leedu Vabariigi tsiviilseadustikus, Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses. Teavet võib avalikustada teistele osapooltele, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks või muul õigustatud põhjusel ja ainult siis, kui selle avaldamine on õigustatud. Teavet võidakse isikuandmete töötleja taotlusel teistele osapooltele anda ka teise poole palvel, võttes arvesse lepingulisi kohustusi teiste pooltega, nt liisingufirmad, pangad või muud finantsasutused. 

Me võime teie isikuandmeid edastada töötlemiseks teistele töötlejatele (teenusepakkujatele), kes pakuvad meile teenuseid (teostavad tööd) ja töötlevad isikuandmeid meie kui andmete vastutava töötleja nimel. Me võime selliseid andmed edastada:

 • andmete töötlejatele, kes teevad meile teatud töid ja osutavad teenuseid (vahendajad, kes töötlevad andmeid selleks, et sõlmida ja hallata klientide lepinguid); infotehnoloogia ettevõtted, mis töötlevad andmeid, et tagada infosüsteemide loomine, arendamine ja hooldus; ettevõtted, mis tagavad klientidele teadete (uudiskirjade) edastamise, turvalisuse tagamise ja muid teenuseid.
 • ettevõtetele, kes töötlevad võlgnike andmebaase või haldavad võlgu;
 • kohtule, õiguskaitseasutustele või riigiasutustele nii palju, kui sellist esitamist sätestavad õigusaktid ja vaid õigustatud huvi olemasolul;
 • teistele isikutele Teie nõusolekul, kui selline nõusolek on saadud konkreetse juhtumi korral.

KÜPSISED

Küpsised (inglise k cookies) – lühike tekstiline teave, mida veebilehed edastavad neid külastavate tarbijate arvutitesse või teistesse seadmetesse. Olenevalt brauserist säilitatakse seda teavet kas väikestes eraldi failides või erinevate veebilehtede salvestatud küpsiste üldfailis. Küpsiseid kasutab enamik veebilehti üle Leedu ja kogu maailma. Küpsiseid saab edastada vaid siis, kui on tehtud vastav valik seadme seadetes.

Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid konkreetset seadet kasutavate isikute külastatavuse tuvastamiseks, tehtud toimingute meeldejätmiseks (näiteks keele, milles veebilehte sirviti, seadistamiseks), aktuaalse teabe esitamiseks kliendile, veebilehe külastatavuse üldistatud statistika kogumiseks.

Saate oma nõusoleku küpsiseid vastu võtta igal ajal tühistada, muutes oma internetibrauseri seaded, keelates kõik küpsised või lülitades need korraga välja (sisse). Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib see aeglustada veebilehe sirvimise kiirust, piirata teatud veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu saidile. Soovitud (vajalike) küpsise valikute määramiseks on soovitatav kasutada veebibrauserite abifunktsioone.

Me kasutame küpsiseid:

 • veebisaidi haldamisel ja meie serveri talitlushäirete diagnoosimisel võime kasutada külastajaarvutite IP-aadresse. IP aadress on arvutit identifitseeriv unikaalne võrgukood. Seda võib kasutada külastaja tuvastamiseks ja erineva demograafilise teabe kogumiseks;
 • kasutame küpsiseid teenuse kasutamise kohta andmete kogumiseks. Teave küpsiste kohta, küpsiste tüübid ja nende otstarve on esitatud alljärgnevalt;
 • kui te ostate kaupu või teenuseid poes, kogume andmeid, mis on vajalikud tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks, näiteks kaup või selle tellimise detailid, kontaktandmed ja seotud kanded.

Me kasutame neid küpsiseid:

Tüüp Tarnija Otstarve
Vajalikud küpsised Domus Lumina Küpsised, mis on vajalikud domuslumina.lt veebilehe sujuvaks toimimiseks.
Statistilised küpsised Google Analytics Küpsised, mis on ette nähtud külastuste, külastajate voogude allikate ja tarbijate käitumise, mille alusel mõõdetakse ja parandatakse veebilehe toimimist, fikseerimiseks. Teave, mis on kogutud nende küpsiste abil, üldistatakse ja on anonüümne.
Hotjar
Reklaamküps ised Google Tag Manager Nende küpsiste tarnijad võivad küpsiseid kasutada tarbijate huvide profiili kujundamiseks, mille alusel esitatakse reklaame teistel veebilehtedel. Küpsised identifitseerivad brauserit ja seadet.
Facebook Pixel
Funktsionaals ed küpsised Tawk Kiirsõnumite veebipõhise plugina küpsised.
YouTube Küpsised, mis on vajalikud videosalvestuste, mida paigaldatakse YouTube võrku, sujuvaks mängimiseks.
AddThis Sotsiaalse jagamise plugina küpsised.

Me kaitseme kogutud andmeid vastutustundlikult kahjude, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Ruum, kus säilitatakse kogutud isikuandmeid, on füüsiliselt kaitstud kõrvaliste isikute eest.  Lisaks säilitatakse isikuandmeid ka andmebaasis, mis on kaitstud lubamatu ligipääsu eest arvutivõrgu kaudu.

UUDISKIRJAD

Sisestades oma e-posti aadressi meie veebisaidil, saate tellida uudiskirju, mis võimaldavad esimeste seas teada saada eripakkumistest ja uudiseid.

Kui tellite uudiskirja, kasutame Teie e-posti aadressi vaid Teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi kutsuda. Teie e-posti aadressi võime edastada kolmandatele isikutele, kes osutavad spetsialiseeritud reklaami levitamise teenuseid, vaid selleks, et saaksime Teile edastada uudiskirja.

Uudiskirja saatmisega saame koguda statistilisi andmeid Teie käitumise kohta, näiteks seda, kas olete avanud e-kirja, milliseid linke kasutasite, et tagada pakutavate teenuste kvaliteet ja teenindus.

Teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil kuni Teie keeldumiseni saada meie uudiskirju ja muid pakkumisi. Te saate uudiskirjade tellimustest loobuda, klõpsates vastaval saidil või teistel selles poliitikas nimetatud viisidel.

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Tuvastades isikuandmete töötlemise vahendeid, samuti andmete töötlemise ajal viime ellu õigusaktides sätestatud nõuetekohased andmete kaitse korralduslikud ja tehnilised meetmed, mis on ette nähtud, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, kadumise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest. Meie töötajad on kirjalikult kohustunud mitte avalikustama kolmandatele isikutele ja mitte levitama saadud teavet ettevõtte klientide kohta, sh veebisaidi külastajate kohta. Isikuandmete turvalisuse meetmed määratakse kindlaks, võttes arvesse isikuandmete töötlemisel tekkivaid ohte.

ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Teil on õigus:

 • pöörduda taotlusega anda teavet Teie töödeldavate isikuandmete kohta, kust ja kuidas isikuandmeid kogutakse ja kuidas me neid töötleme;
 • taotleda oma isikuandmete parandamist ja / või isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud säilitamist, nende mittetöötlemist, nende hävitamist, kui andmed on valed, puudulikud või ebatäpsed või kui need enam ei ole vajalikud eesmärkideks, milleks need koguti;
 • pöörduma taotlusega hävitada isikuandmed või neid enam mitte töödelda, välja arvatud taotlus mitte säilitada isikuandmeid. Selliseid andmeid ei säilitata enam vaid sel juhul, kui tutvunud isikuandmetega tuvastatakse, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või ebaausalt;
 • lisaks võite igal ajal mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil;
 • igal ajal tühistada antud nõusolek töödelda andmeid otseturunduse eesmärgil;
 • saada endaga seotud Isikuandmeid, mida Te olete esitanud Ettevõttele, süstematiseeritud, tavaliselt kasutatavas ja arvutiga loetavas formaadis ja edastada need andmed teisele andmete vastutavale töötlejale või nõuda, et me otseselt edastaksime sellised andmed teisele andmete vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik (andmete ümbertõstmise õigus).

Oma õiguste või kaebustega seotud küsimustes võite pöörduda e-posti aadressil info@domuslumina.lt ja telefonil +370 800 00009. Võite tulla ka meie salongi.

Kui küsimust lahendada ei õnnestu, on teil õigus pöörduda Riikliku andmekaitseinspektsiooni poole (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, e-post ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kes vastutab isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide järgimise ja kontrolli eest.

 

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid (inglise keeles cookies), mis on ette nähtud veebilehe toimimiseks, statistikaks ja turunduseks. Rohkem teavet.